dr Tomasz Sroka

Doktor nauk prawnych, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Prawnik specjalizujący się w prawie karnym i prawie medycznym.

V

O mnie

Jestem doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Karnego (Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego) Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedrze Medycyny Sądowej Collegium Medicum UJ.

 

W 2010 r. ukończyłem aplikację sądową i złożyłem egzamin sędziowski. W tym samym roku ukończyłem studia podyplomowe „Prawo autorskie, wydawnicze i prasowe” na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskałem 18 czerwca 2012 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie w świetle badań aktowych”, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Włodzimierza Wróbla.

 

Na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzę badania naukowe i zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa karnego i prawa medycznego. Jestem sekretarzem studiów podyplomowych „Prawo medyczne i bioetyka” oraz opiekunem Koła Naukowego Prawa Medycznego UJ. Ponadto pełnię funkcję rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów i doktorantów.
Nr ORCID: 0000-0002-5724-9531.

Publikacje

Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie. Problematyka obiektywnego przypisania skutku, Warszawa 2013

Tomasz Filarski, Tomasz Sroka, Zrozumieć prawa pacjenta, Warszawa 2013

Tomasz Filarski, Tomasz Sroka, Zrozumieć prawa pacjenta, Warszawa 2013 (wyd. II zmienione)

1. Kodeks karny. Wybór orzecznictwa, Warszawa 2014

2. Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz. Art. 1-31, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2014, komentarz do art. 13-17

3. Kara ograniczenia wolności w: Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015

4. Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, komentarz do art. 38, 42 ust. 1, 43, 44 i 46

5. Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz. Art. 1-31, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2017, komentarz do art. 13-17

6. Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-211a (cz. 1). Komentarz do art. 212-277d (cz. 2), red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2017, komentarz do art. 270a, 271a, 277a-277d oraz komentarz we współautorstwie z W. Wróblem do art. 270, 271, 272-277

7. Przestępstwa narkotykowe i dopalacze. Komentarz, red. W. Górowski, D. Zając, Kraków 2019, komentarz do art. 165 k.k.

1. Chosen remarks on abiding the patents’ rights at the caretaking and medical treatment facilities (w:) Conference Book with the materials from IV All-Ukrainian scientific-practical Conference in Medical Law (III International scientific-practical Conference in Medical Law), Lviv 2010

2. Czasowy aspekt obiektywnego przypisania skutku (w:) J. Warylewski (red.), Czas i jego znaczenie w prawie karnym, Gdańsk 2010

3. Chosen problems concerning the establishment of proper sequence of granting out-patients’ specialist clinic treatment in Poland (w:) Conference Book with the materials from V All-Ukrainian scientific-practical Conference in Medical Law (IV International scientific-practical Conference in Medical Law), Lviv 2011

4. Konstytucyjne aspekty instytucji kary łącznej. Zagadnienia wybrane (w:) W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, Warszawa 2013

5. Kilka uwag na temat pojęcia „zdarzenia medycznego” (w:) M. Borawski, T. Sroka (red.), Funkcjonowanie służby zdrowia. Prawa rynku a prawa pacjenta, Kraków 2014

6. Wybrane problemy związane z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku zakończenia hospitalizacji pacjenta (w:) M. Dziubińska, A. Janus, J. Kosturbiec, T. Sroka, P. Szczęśniak (red.), Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2014

7. Głos w dyskusji (w:) J. Majewski (red.), Kryminalizacja narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo, Warszawa 2015

8. Zaniechanie stworzenia warunków umożliwiających wykonanie obowiązku zapobieżenia skutkowi jako podstawa odpowiedzialności karnej lekarza za przestępstwo materialne przeciwko życiu lub zdrowiu pacjenta (w:) A. Białek, T. Sroka (red.), Kiedy lekarz mówi „nie”, czyli prawne aspekty odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Publikacja pokonferencyjna, Kraków 2015

9. Informacja o możliwych metodach diagnostyki i terapii jako przesłanka skuteczności zgody pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego (w:) A. Białek, M. Wróblewski (red.), Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka, Warszawa 2016

10. Świadczenia zdrowotne dotyczące krwi i jej składników (rozdział 10), Ochrona zdrowia psychicznego (rozdział 11), Leczenie osób uzależnionych od środków psychoaktywnych (rozdział 12), Obowiązkowe badania diagnostyczne (rozdział 20, współautor: Agnieszka Barczak-Oplustil), Opieka długoterminowa (rozdział 23) (w:) L. Bosek, A. Wnukiewicz-Kozłowska (red.), System Prawa Medycznego. Szczególne świadczenia zdrowotne. Tom 2, Warszawa 2018

11. The issue of performance of the contract for the provision of Health Services financed from public funds in the light of the judicial decisions of the Polish Supreme Court (w:) B. Heiderhoff, I. Queirolo (red.), Persons on the move. New horizons of family, contract and tort law, Arcane 2018

12. Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (rozdział 7) (w:) D. Bach-Golecka, R. Stankiewicz (red.), System Prawa Medycznego. Organizacja systemu ochrony zdrowia. Tom 3, Warszawa 2020

13. Evaluación de la admisibilidad de la legalización de la eutanasia en el marco de la Constitución de la República de Polonia (w:) D. Valadés, L. Tellez Garita (red.), Régimen jurídico de la eutanasia. Panorama internacional, Meksyk 2020

1. Red. Piotr Kardas, Tomasz Sroka, Włodzimierz Wróbel. Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla. Tom I, Warszawa 2012

2. Red. Piotr Kardas, Tomasz Sroka, Włodzimierz Wróbel. Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla. Tom II, Warszawa 2012

3. Red. Wojciech Górowski, Piotr Kardas, Tomasz Sroka, Włodzimierz Wróbel. Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, Warszawa 2013

4. Red. Maciej Borawski, Tomasz Sroka. Funkcjonowanie służby zdrowia. Prawa rynku a prawa pacjenta, Kraków 2014

5. Red. Małgorzata Dziubińska, Adrian Janus, Jarosław Kosturbiec, Tomasz Sroka, Paweł Szczęśniak, Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2014

6. Red. Anna Białek, Tomasz Sroka, Kiedy lekarz mówi „nie”, czyli prawne aspekty odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Publikacja pokonferencyjna, Kraków 2015

1. Granica stosowania typów czynów zabronionych zawierających znamię „człowiek” – uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2006 r., Palestra 11-12/2008

2. Kradzież energii czy oszustwo energetyczne – kilka uwag o prawnokarnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem użytkowanie energii, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1/2010

3. Przestępstwo jako przewinienie dyscyplinarne w perspektywie celów postępowania dyscyplinarnego wobec studentów, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1/2011

4. Realizacja zasady określoności czynu zabronionego z art. 42 ust. 1 konstytucji na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej, Forum Prawnicze 6/2013

5. Opinia prawna na temat zgodności z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, Zeszyty Prawnicze BAS 3/2014

7. Koncepcja jedności kary ograniczenia wolności z nowym modelu tej kary po nowelizacji z 20 lutego 2015 r., Palestra 7-8/2015

9. Odpowiedzialność karna za rozszerzenie pola operacyjnego – uwagi na marginesie wyroku SO w Poznaniu 6.11.2014 r., sygn. IV Ka 452/12, Prawo i Medycyna 4/2016

10. Free access to genetic testing – guaranteeing or threatening the right to privacy?, Revista de Derecho y Genoma Humano. Genética, Biotecnología y Medicina Avanzada 47/2017

11. Odpowiedzialność karna za przeprowadzenie przeszczepu autologicznego, przetoczenia autologicznego lub procedury medycznie wspomaganej prokreacji w ramach dawstwa partnerskiego bez zezwolenia, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 4/2017

12. Simone Penasa, Inigo de Miguel Beriain, Carla Barbosa, Anna Białek, Theodora Chortara, Andre Dias Pereira, Pilar Nicolas Jimenez, Tomasz Sroka, Marta Tomasi, The EU General Data Protection Regulation: How will it impact the regulation of research biobanks? Setting the legal frame in the Mediterranean and Eastern European area, Medical Law International 4/2018

1. Magdalena Słupska, Tomasz Sroka, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2004 r., Państwo i Prawo 8/2005

2. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 24 lutego 2006 r., sygn. akt: I KZP 54/05, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2/2007

3. Glosa do uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2011 r., I KZP 24/10, www.czpk.pl, poz. 8/2011

4. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2012 r., I KZP 12/12, Zeszyty Prawnicze BAS 4/2012

5. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 sierpnia 2012 r., IV KK 42/12, Prokuratura i Prawo 7-8/2013

1. Red. Tomasz Sroka. Aut.: J. Adamiec, J. Garncarz, S. Goliński, M. Kryczko, B. Kwiatkowski, M. Małecki, I. Pawlik, G. Pokrzywka, M. Pyrcak, J. Reimus, K. Respekta, T. Sroka, E. Stańczyk, Zostałem pokrzywdzony przestępstwem. I co dalej? Informator dla pokrzywdzonego, Kraków 2010

2. Red. Tomasz Sroka. Aut.: M. Pyrcak, T. Sroka, E. Stańczyk, G. Szudy, Obywatel w postępowaniu cywilnym. Prawa i obowiązki, Warszawa 2010

3. Red. Tomasz Sroka. Aut.: S. Goliński, B. Kwiatkowski, M. Małecki, M. Pyrcak, K. Respekta, T. Sroka, E. Stańczyk, Obywatel w postępowaniu karnym. Prawa i obowiązki, Warszawa 2010

4. Red. Tomasz Sroka. Aut.: P. Pacek, M. Pyrcak, T. Sroka, E. Stańczyk, Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Prawa i obowiązki, Warszawa 2010

6. Red. Wojciech Górowski. Aut.: Sz. Goliński, W, Górowski, E. Koper, B. Kwiatkowski, K. Mamak, M. Pyrcak, T. Sroka, Obywatel w postępowaniu karnym. Prawa i obowiązki, Warszawa 2015

7. Kilka uwag na temat konfliktu między prawem lekarza do strajku a prawami pacjenta, Medium 10/2016

7. Agnieszka Chrobot, Tomasz Sroka Testy narkotykowe – aspekty medyczne i prawne, Lekarz rodzinny 1/2020

Blog

Grant badawczy „Prewencyjne pozbawienie wolności a prawa człowieka”

Niniejszy projekt naukowy ma na celu analizę prawną środków związanych z prewencyjnym pozbawianiem wolności...

10.04.2017

Wyrok ETPCz w sprawie Z. v. Polska, skarga nr 46132/08

W dniu 13 listopada 2012 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Z przeciwko Polsce (skarga nr 46132/08).

04.02.2017

Wyrok ETPCz z dnia 9 lipca 2013 r., Vinter v. UK

W dniu 9 lipca 2013 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka, w składzie Wielkiej Izby, wydał wyrok w sprawie Vinter i inni v. Wielka Brytania, skargi nr: 66069/09, 130/10 i 3896/10.

01.02.2017

Kontakt
    [recaptcha]

    dr Tomasz Sroka

    kontakt@tomaszsroka@eu

    © 2017 Tomasz Sroka. All rights reserved.

    Made by SoftQ