dr Tomasz Sroka

Wyrok ETPCz w sprawie Z. v. Polska, skarga nr 46132/08

W dniu 13 listopada 2012 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Z przeciwko Polsce (skarga nr 46132/08).

Skarżąca zarzuciła naruszenie przez Polskę kilku artykułów Konwencji – m.in. art 2 Konwencji poprzez niezapewnienie odpowiedniego leczenia jej córce, nieprzeprowadzenie właściwego postępowania pozwalającego na wyjaśnienie przyczyny śmierci córki oraz niewłaściwe uregulowanie prawne klauzuli sumienia u lekarzy, a także art. 8 Konwencji z powodu braku niezwłocznego (szybkiego) dostępu do dokumentacji medycznej córki oraz braku odpowiedniej informacji ze strony lekarzy na temat stanu zdrowia córki i możliwych metod leczenia.

Niestety Trybunał nie miał możliwości wypowiedzieć się w jednej z najciekawszych kwestii, mianowicie sposobu uregulowania klauzuli sumienia w prawie polskim z punktu widzenia standardów konwencyjnych, albowiem skarżąca nie udowodniła w toku postępowania, że lekarze odmówili przeprowadzenia córce badania pełnej endoskopii w oparciu o klauzulę sumienia, zaś państwo polskie podniosło, że w postępowaniu dyscyplinarnym ustalono, iż podstawą odmowy przeprowadzenia ww. badania były wskazania medyczne.

Warto jednak wskazać na kilka uwag poczynionych przez Trybunał w kwestii odpowiedniego dostępu do dokumentacji medycznej. ETPCz postawił tezę, iż z art. 8 Konwencji wynika pozytywny obowiązek dla władz państwowych do zapewnienia rodzicom pełnego dostępu do dokumentacji medycznej ich zmarłego dziecka („Article 8 § 1 of the Convention can be understood to denote a positive obligation on the authorities to make a full, frank and complete disclosure of the medical records of a deceased child to the latter’s parents”). Powyższe uprawnienie rodziców łączy się z ich prawem do skutecznego dostępu do informacji o stanie zdrowia ich dziecka, co z kolei ma oparcie w uregulowanym w art. 8 Konwencji prawie do ochrony życia prywatnego i rodzinnego („he Court further considers that the complaint in issue concerns the exercise by the applicant of her right of effective access to information concerning her daughter’s health and is linked to the applicant’s private and family life within the meaning of Article 8”).

W niniejszej sprawie Trybunał uznał, że nie doszło do naruszenia art. 8 Konwencji z dwóch powodów. Pierwszy – brak było jednoznacznych dowodów, że skarżąca nie uzyskała dostępu do dokumentacji medycznej córki. Drugi – bowiem mogła zapoznać się z dokumentacją medyczną córki w toku prowadzonego postępowania karnego. Z powyższego można wyprowadzić wniosek, że ETPCz również orzekłby o braku naruszenia art. 8 Konwencji w sytuacji, gdyby skarżąca jednoznacznie udowodniła, że nie uzyskała dostępu do dokumentacji medycznej córki, przy istniejącej możliwości zapoznania się z nią w toku postępowania karnego. Powstaje jednak pytanie, czy zapewnieniem właściwego standardu dostępu rodziców do dokumentacji medycznej ich dziecka powinna być, w sytuacji odmowy ze strony podmiotu wykonującego działalność leczniczą, możliwość wszczęcia postępowania karnego i następnie skorzystanie z prawa do zaznajomienia się z aktami sprawy, których częścią będzie dokumentacja medyczna?…

Tomasz Sroka

Zobacz więcej

Wyrok ETPCz z dnia 9 lipca 2013 r., Vinter v. UK

W dniu 9 lipca 2013 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka, w składzie Wielkiej Izby, wydał wyrok w sprawie Vinter i inni v. Wielka Brytania, skargi nr: 66069/09, 130/10 i 3896/10.

01.02.2017

Grant badawczy „Prewencyjne pozbawienie wolności a prawa człowieka”

Niniejszy projekt naukowy ma na celu analizę prawną środków związanych z prewencyjnym pozbawianiem wolności...

10.04.2017

Wyrok ETPCz w sprawie Z. v. Polska, skarga nr 46132/08

W dniu 13 listopada 2012 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Z przeciwko Polsce (skarga nr 46132/08).

04.02.2017

© 2017 Tomasz Sroka. All rights reserved.

Made by SoftQ