dr Tomasz Sroka

Wyrok ETPCz z dnia 9 lipca 2013 r., Vinter v. UK

W dniu 9 lipca 2013 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka, w składzie Wielkiej Izby, wydał wyrok w sprawie Vinter i inni v. Wielka Brytania, skargi nr: 66069/09, 130/10 i 3896/10.

ETPCz zajął się problematyką kar dożywotniego pozbawienia wolności, które zostały wymierzone bez możliwości warunkowego przedterminowego zwolnienia. Wzorcem kontroli był art. 3 Konwencji, zakazujący nieludzkiego lub poniżającego traktowania.

 

ETPCz w pierwszej kolejności wskazał, że możliwe jest wyróżnienie trzech rodzajów kar dożywotniego pozbawienia wolności:

1. kara dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością warunkowego przedterminowego zwolnienia pod odbyciu określonego, minimalnego okresu kary;

2. kara dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego przedterminowego zwolnienia na podstawie decyzji sądu;

3. kara dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego przedterminowego zwolnienia z mocy ustawy.

Tomasz Sroka

Zobacz więcej

Wyrok ETPCz w sprawie Z. v. Polska, skarga nr 46132/08

W dniu 13 listopada 2012 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Z przeciwko Polsce (skarga nr 46132/08).

04.02.2017

Grant badawczy „Prewencyjne pozbawienie wolności a prawa człowieka”

Niniejszy projekt naukowy ma na celu analizę prawną środków związanych z prewencyjnym pozbawianiem wolności...

10.04.2017

Wyrok ETPCz z dnia 9 października 2014 r., Konovalova v. Rosja

W dniu 9 października 2014 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Konovalova przeciwko Rosji, skarga nr 37873/04.

25.06.2016

© 2017 Tomasz Sroka. All rights reserved.

Made by SoftQ